top of page

Säkerhetsrådgivare för
farligt gods

Chemwise hjälper er med säkerhetrådgivning inom farligt gods.

Extern support

Certifierad rådgivare

Verksamheter som transporterar, lastar, lossar eller överlämnar farligt gods ska enligt lagkrav ha en godkänd säkerhetsrådgivare. Syftet är att öka säkerheten vid transporter av farligt gods och uppgiften kan utföras av någon inom verksamheten eller genom att anlita en extern säkerhetsrådgivare.

Chemwise har certifierad säkerhetsrådgivare inom alla transportslag (väg (ADR), sjö (IMDG), järnväg (RID) och luft (IATA)) med många års erfarenhet som kan stötta er organisation antingen som extern säkerhetsrådgivare eller bollblank till en redan utsedd intern säkerhetsrådgivare. 

 

Kontakta oss idag för att se hur vi kan hjälpa ert företag.

Lastning av lastbil.jpg
Happy Businesswoman
HUR VI KAN HJÄLPA

Säkerhetsrådgivarens uppgifter

Säkerhetsrådgivarens främsta uppgift är att se till att bestämmelserna inom farligt gods följs och att ge råd till verksamhetsledningen.

Chemwise säkerhetsrådgivare hjälper även till med att säkerställa att det finns rutiner för transport av farligt gods i verksamheten, och upprättar en årsrapport om verksamhetens farligt gods som lämnas till ledningen.

 

Säkerhetsrådgivaren sörjer också för att en rapport lämnas in vid olycka/tillbud med farlig gods.​

KUNSKAP SKAPAR SÄKRA ARBETSPLATSER

Vi erbjuder utbildningar inom farligt gods

All personal som är involverade i transportkedjan av farligt gods måsta har genomgått relevant utbildning i enligt regerverken för de fyra transportslagen; väg (ADR), sjö (IMDG), järnväg (RID) och flyg (IATA).

 

Vi har både löpande öppna utbildningar och erbjuder företagsanpassade utbildningar som passar allt från avsändare, transportörer, mottagare, lossare, fyllare till packare av farligt gods.

Banner Chemical Meetup.jpg
bottom of page