top of page

Kemiska Hälsorisker

På många arbetsplatser hanteras farliga kemiska produkter. Dessutom kan skadliga ämnen bildas eller frigöras vid exempelvis mekanisk bearbetning och uppvärmning av material. Utbildningen går igenom grundläggande toxikologiska begrepp och vilka negativa effekter som exponeringen kan ge upphov till. Övningarna handlar om hälsoeffekter kopplade till produktklassificeringar samt att identifiera produkter som bör fasas ut i er verksamhet.


INNEHÅLL

Risker med kemiska produkter och statistik

Exponering och upptag. Dos och respons. Halveringstider.

Direkta och fördröjda effekter. Permanenta skador och övergående effekter.

Genomgång av olika typer av skador: Frätskador, allergi och kontakteksem, försämrad syreupptagningsförmåga och lungskador, nervskador, övriga organskador samt cancer och försämrad reproduktionsförmåga.

Avslutande diskussion och frågestund


UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL

Personer som behöver en djupare förståelse för de kemiska risker som förekommer på arbetsplatser och vilka skador eller effekter som de kan ge upphov till. Tex inför riskbedömning av kemikalier.

Om kursen

3 timmar

Online | Hos kund

Kursdatum

Kursen erbjuds som öppen utbildning ett antal gånger per år. Vill du inte vänta eller är ni fler än tre personer från företaget som ska delta, så rekommenderar vi att ni beställer en företagsanpassad utbildning.

Jag svarar gärna på dina frågor

Olof Svensson

Titel

bottom of page