top of page

Kemikalielagstiftning för Chefer

Som chef har du alltid ett arbetsmiljöansvar och i denna kurs går vi igenom vad det innebär med avseende på hantering av kemikalier i verksamheten. Som deltagare får du kunskaper i vilka lagar, regler och förordningar som gäller, samt hur man bör agera för att säkerställa ett lagefterlevande kemikaliearbete. Målsättningen är att ingen medarbetare ska komma till skada i hantering av kemikalier på sin arbetsplats.


Övergripande målsättning är att deltagarna ska vara väl förtrogna med de lagkrav som ställs på slutanvändare av kemiska produkter. Huvudfokus ligger på nationell arbetsmiljölagstiftning, men relevanta delar från EU-förordningar och miljöbalken inkluderas också. Utbildningen innefattar även rekommendationer på prioritetsordning och hur uppgifter kan delegeras till övriga medarbetare.


PROGRAM

  • Risker med kemiska produkter

  • Miljöbalken

  • Arbetsmiljölagstiftning: Kemiska riskkällor, riskbedömning och hygieniska gränsvärden.

  • Brandfarlig vara. Hantering och förvaring av brandfarliga gaser och vätskor.

  • Europeisk kemikalielagstiftning: CLP och REACH

  • Sammanfattning och checklistor


VEM ÄR UTBILDNINGEN FÖR?

Chefer med arbetsmiljöansvar och arbetsledare.

Om kursen

2 timmar

Online | Hos kund

Kursdatum

Kursen erbjuds som öppen utbildning ett antal gånger per år. Vill du inte vänta eller är ni fler än tre personer från företaget som ska delta, så rekommenderar vi att ni beställer en företagsanpassad utbildning.

Jag svarar gärna på dina frågor

Olof Svensson

Titel

bottom of page