top of page

ÖPPEN UTBILDNING

Kemikalielagstiftning för chefer

Onsdag, 7 februari
Online

Som chef har du alltid ett arbetsmiljöansvar och i denna kurs går vi igenom vad det innebär med avseende på hantering av kemikalier i verksamheten. Som deltagare får du kunskaper i vilka lagar, regler och förordningar som gäller, samt hur man bör agera för att säkerställa ett lagefterlevande kemikaliearbete. Målsättningen är att ingen medarbetare ska komma till skada i hantering av kemikalier på sin arbetsplats. Övergripande målsättning är att deltagarna ska vara väl förtrogna med de lagkrav som ställs på slutanvändare av kemiska produkter. Huvudfokus ligger på nationell arbetsmiljölagstiftning, men relevanta delar från EU-förordningar och miljöbalken inkluderas också. Utbildningen innefattar även rekommendationer på prioritetsordning och hur uppgifter kan delegeras till övriga medarbetare.


Innehåll
  • Risker med kemiska produkter

  • Miljöbalken

  • Arbetsmiljölagstiftning: Kemiska riskkällor, riskbedömning och hygieniska gränsvärden.

  • Brandfarlig vara.

  • Hantering och förvaring av brandfarliga gaser och vätskor.

  • Europeisk kemikalielagstiftning: CLP och REACH

  • Sammanfattning och checklistor


Målgrupp

Chefer med arbetsmiljöansvar och arbetsledare.

3 900 kr

3 300 kr för Chemsoft-kund

2 timmar

09:00-11:00

Online

Sista anmälning:

5 feb. 2024

Jag svarar gärna på dina frågor

Anna Hannukka

Anna är EHS konsult och har lång erfarenhet av att utbilda i Chemsoft.

anmalan

Anmälanbottom of page